Oostdongeradeel in de atlas van Eekhoff


Home | Kaarten | Atlas van Eekhoff 1849-1859 | Oostdongeradeel in de atlas van Eekhoff
Oostdongeradeel in de atlas van Eekhoff
Datering: 1855
Bron: Tresoar

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

De Nieuwe Atlas van Friesland, zoals de officiële benaming van de Atlas van Eekhoff luidt, werd in opdracht van het provinciebestuur gemaakt. Op 2 maart 1847 verscheen in de Leeuwarder Courant het “Berigt van Inteekening op de uitgave van een nieuwe Atlas van Vriesland”. De prijs voor de hele atlas met 32 kaarten was fl. 48, losse kaarten...

EEN AFDRUK VAN DEZE KAART BESTELLEN? KLIK HIER

De Nieuwe Atlas van Friesland, zoals de officiële benaming van de Atlas van Eekhoff luidt, werd in opdracht van het provinciebestuur gemaakt. Op 2 maart 1847 verscheen in de Leeuwarder Courant het “Berigt van Inteekening op de uitgave van een nieuwe Atlas van Vriesland”. De prijs voor de hele atlas met 32 kaarten was fl. 48, losse kaarten kostten fl.2 per stuk. Een reeds voltooide proefkaart van Baarderadeel was “ter  bezigtiging voorhanden”. De laatste kaart was die van Oostdongeradeel, die in 1856 klaar was.
 
Iedere kaart werd in de betreffende gemeente twee weken ter inzage gelegd. Via een voorafgaande publicatie in de Leeuwarder Courant meldde Eekhoff dat “ieder in de gelegenheid wordt gesteld om daarop schriftelijke aanmerkingen aan het Bestuur mede te deelen”. Ook werd nog even vermeld dat men nog steeds voor twee gulden een losse kaart kon bestellen, “dewijl die na de uitgave niet meer te bekomen zullen zijn”.  
Lees meer